fuvarozás
Bejelentkezés az oldalra
Legújabb szabad áruk
#1206 - szabad áru Honnan: Debrecen(HU)
Hová: Bors(RO)
2017-08-30 - 2023-08-30
Bővebben »
Legújabb szabad autók

Forgalomkorlátozások Magyarországon


190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet

a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdése a) pontjának 14. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed minden olyan magyar vagy külföldi hatósági jelzéssel ellátott tehergépkocsira, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra, lassú járműre, valamint e járművekből és pótkocsiból álló járműszerelvényre (a továbbiakban együtt: tehergépkocsi), amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 7,5 tonnát meghaladja.

2. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó tehergépkocsival az ország közútjain

a) július 1-jétől augusztus 31-éig

aa) szombaton - amennyiben az nem munkanap -15 órától vasárnap 22 óráig,

ab) munkaszüneti napokon a megelőző nap 22 órától a munkaszüneti nap 22 óráig,

 

b) szeptember 1-jétől június 30-áig a megelőző nap 22 órától vasárnap és munkaszüneti napokon 22 óráig közlekedni nem szabad.

(2) Ha a munkaszüneti nap az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott időszakon belül szombat vagy vasárnap előtti, vagy az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott időszakon belül vasárnap előtti napra esik, a forgalomkorlátozást a korlátozott időszak első nap 8 órától az utolsó nap 22 óráig időben folyamatosan, megszakítás nélkül kell alkalmazni.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában és a (2) bekezdésben foglalt korlátozás nem vonatkozik a november 4-e és március 1-je közötti időszakban a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló jogszabályban meghatározott, legalább 7-es (EURO 3-as) környezetvédelmi osztály besorolású, nemzetközi forgalomban közlekedő tehergépkocsira.

3. § (1) A közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) veszélyhelyzetben a 2. § rendelkezéseinek végrehajtását meghatározott időtartamra - a környezetvédelemért felelős miniszter véleményének figyelembevételével - felfüggesztheti.

(2) A miniszter a felfüggesztésre vonatkozó döntést az elektronikus média útján hozza az érdekeltek tudomására.

4. § (1) A 2. § (1) bekezdésében foglalt tilalom alól az üzemben tartó 1. mellékletnek megfelelő kérelmére a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala a (2) bekezdésben meghatározott esetekben - a tehergépkocsi üzemben tartójának székhelye szerint illetékes környezetvédelemi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség egyidejű tájékoztatása mellett -, meghatározott időtartamra, de legfeljebb egy naptári évre a 2. mellékletben meghatározott tartalmú engedély kiadásával, a legalább 7-es (EURO 3-as) környezetvédelmi osztály besorolású tehergépkocsira - a 3. mellékletben megjelölt útvonalak kivételével - felmentést ad. A teljes naptári évre (január 1-jétől december 31-éig) vonatkozó felmentések iránti kérelmet legkésőbb a tárgyévet megelőző év december 1-jéig kell benyújtani.

(2) Felmentés más közlekedési eszközzel nem végezhető olyan szállítások esetén adható, amelyek

a) termelési és kereskedelmi ellátó rendszerek folyamatos áruellátásában jelentkező zavarok elhárítását szolgálják,

b) a folyamatos üzemű termelési technológiák alkalmazása során felmerülő zavar elhárítását szolgálják, vagy

c) egyedi jellegű, különleges szervezést igényelnek.

5. § A 2. §-ban meghatározott közlekedési korlátozás nem vonatkozik:

a) a Magyar Honvédség, a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés-végrehajtás, a tűz-, polgári és katasztrófavédelem, a Vám- és Pénzügyőrség szervezete, valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóság által üzemben tartott,

b) az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság közötti közúti árufuvarozás meghatározott feltételeinek kialakításáról és a kombinált fuvarozás elősegítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről rendelkező törvényben meghatározott kombinált áruszállítást

ba) az átrakó állomás (kombiterminál) és a le-, illetve felrakóhely között, vagy

bb) a határátkelőhelyhez legközelebb lévő átrakó állomás és határátkelőhely között

végző,

c) a katasztrófa- és vízkárelhárítást, -megelőzést, valamint segítségnyújtást végző,

d) a műszaki, baleseti és rakománymentést végző,

e) a humanitárius szervezet kezdeményezése alapján humanitárius jellegűként kezelt küldemények szállítását végző,

f) a kizárólag friss virágrakományt vagy élő növényekből álló rakományt szállító,

g) a postai levelek, csomagok és újságok szállítását végző,

h) a kommunális feladatot ellátó (ideértve a településtisztasági szolgáltatásokhoz, települési hulladékok kezeléséhez, köztisztasági tevékenységhez, valamint közüzemi hibaelhárításhoz használt),

i) a forgalmazásra és fogyasztásra szánt folyékony vagy gáznemű üzemanyagok és tüzelőanyagok szállítását végző, legalább 7-es (EURO 3-as) környezetvédelmi osztály besorolású,

j) az út-, vasút- vagy közműépítéshez, illetve az út, vasút vagy közmű fenntartásához, javításához vagy tisztításához használt,

k) a terménybetakarításhoz kapcsolódó áruszállításhoz, takarmányszállításhoz, mezőgazdasági munkagép vagy lassú jármű áttelepítéséhez használt,

l) az élő állatot, friss tejet, tejterméket, friss és fagyasztott húst és hústerméket, friss pékárut, gyorsan romló élelmiszert, tojást, friss zöldséget (árut) szállító és az ilyen szállítási célból üresen közlekedő,

m) az államhatár és a közlekedési hatóság által erre a célra kijelölt legközelebbi parkoló között közlekedő,

n) az államhatártól a magyarországi telephelyig, első lerakóhelyig - a 2. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti időszakban - közlekedő,

o) a kulturális, gazdasági és sportrendezvényekhez berendezések és állatok szállításához használt (ideértve a rádió, televízió és a külső filmfelvételekkel összefüggő szállításokat is),

p) a lakossági költöztetéshez használt,

q) a vasút-, hajóállomás és repülőtéri el- és felfuvarozást (a feladó, illetve fogadó cég telephelyétől legközelebb eső állomás viszonylatában) végző, a korlátozás ideje alatt érkező, illetőleg továbbításra kerülő árut szállító,

r) a vontatmány nélkül közlekedő, 7,5 tonnát meg nem haladó saját tömegű nyerges vontató kialakítású, legalább 7-es (EURO 3-as) környezetvédelmi osztály besorolású,

s) a közút kezelője által a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedésére kiadott hozzájárulás alapján a 2. § (1) bekezdésében meghatározott időszakban közlekedő

olyan tehergépkocsira, amely - az a), c) és d) pontban foglalt tehergépkocsi kivételével - a 3. mellékletben megjelölt útvonalak igénybevétele nélkül közlekedik.

6. § A tehergépkocsi vezetője

a) a 4. § (1) bekezdésében meghatározott engedélyt,

b) a felmentés okát tartalmazó iratot,

c) az 5. § e), g) ,j), o) vagy q) pontjában meghatározott szállítás esetén a megbízó vagy a szállító által a 4. melléklet szerinti tartalommal kiállított nyilatkozatot menetokmányként

köteles magánál tartani és azt az ellenőrzésre jogosultak felhívására bemutatni.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, azzal, hogy 2008. augusztus 31-ig a korlátozás időszakának megállapítására a 2. § (1) bekezdésétől eltérően a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 111/1995. (IX. 21.) Korm. rendelet e rendelet kihirdetésének napján hatályos 2. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2)

1. melléklet a 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelethez

A közlekedési korlátozás alóli felmentési kérelem tartalma:

a)

b) a szállítani kívánt áru megnevezése,

c) a kérelem részletes indokolása,

d) a szállításhoz szükséges tehergépkocsik számának indokolása,

e) a szállítás tervezett időpontja (csak eseti felmentés esetében),

f) a szállítás tervezett útvonala,

g) a szállító tehergépkocsik üzemben tartójának neve, címe,

h) a szállító tehergépkocsik gyártmánya, típusa, felépítmény kialakítása, forgalmi rendszáma,

i) a kérelmező aláírása, bélyegzője.

2. melléklet a 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelethez

.................... sorszám

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Engedély
a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott közlekedési korlátozás alóli felmentésre

1. A tehergépkocsi üzemben tartójának neve és címe:

2. A tehergépkocsi rendszáma, gyártmánya és típusa:

3. A tevékenység vagy a szállított áru megnevezése:

4. Az engedély érvényességének időtartama:

5. Egyéb feltételek:

Budapest, .......... év .......... hó ..... nap

Nemzeti Közlekedési Hatóság

 

1. Az engedély másra át nem ruházható.

2. Az eredeti engedélyt a gépjármű vezetője köteles magánál tartani és az ellenőrzésre jogosult hatóságok részére felmutatni.

3. melléklet a 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelethez

A nyári korlátozási időszak alatt a 7,5 tonna legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó tehergépkocsival (július 1-jétől augusztus 31-éig) nem vehetők igénybe a következő útvonalak:

a) M7 autópálya teljes hosszában,

b) 2. sz. főút Budapesttől Parassapusztáig,

c) 2/A autóút teljes hosszában,

d) 6. sz. főút Dunaújváros és Budapest között,

e) 7. sz. főút,

f) 10. sz. főút Dorog és Budapest között,

g) 11. sz. főút Esztergom és Budapest között,

h) 12. sz. főút teljes hosszában,

i) 1201. j. út teljes hosszában,

j) 51. sz. főút az 510. sz. főúttal alkotott csomópontja és Dömsöd között,

k) 71. sz. főút teljes hosszában,

l) 76. sz. főút 71. és 7. sz. főutakkal alkotott csomópontok között és Zalaapáti és a 71. sz. főút között,

m) 55. sz. főút Alsónyék és Baja között,

n) 82. sz. főút 8. sz. főúttól Veszprémvarsányig,

o) 84. sz. főút Sümegtől a 71. sz. főútig,

p) 33. sz. főút Dormándtól Debrecenig,

q) 86. sz. főút Jánossomorja és Nemesbőd között, Körmend és Zalabaksa között,

r) 37. sz. főút Miskolc és Sátoraljaújhely között,

s) 38. sz. főút 37. sz. főúttal alkotott csomópontja és Rakamaz között.

4. melléklet a 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelethez

.................... sorszám

Megbízó/Szállító: ......................................................................................

Nyilatkozat
a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott közlekedési korlátozás alóli mentességről

1. A mentesség igénybevételére a rendelet 5. § e), g), j), o), q) pontjában* meghatározott szállítás alapján kerül sor.

2. A tehergépkocsi üzemben tartójának neve és címe: ............................................................

3. A tehergépkocsi rendszáma, gyártmánya és típusa: ................................................................

4. A tevékenység vagy a szállított áru megnevezése: ..................................................................

5. A szállítás megkezdése: ............... év ............... hónap ............... nap ...... óra

6. A szállítás befejezése: ............... év ............... hónap ...............nap ...... óra

7. Megjegyzések: ................................................................................................................

8. A kiállítás helye és dátuma: .............................................

................................................

a nyilatkozó cégszerű aláírása


 

* A megfelelő pontot aláhúzással kell megjelölni.

1. A nyilatkozat másra át nem ruházható.

2. A nyilatkozatot a gépjármű vezetője köteles magánál tartani és az ellenőrzésre jogosult hatóság részére felmutatni.

 

Teljes dokumentum letöltése

Aktuális árfolyamok
Hirdetés